TUYEN XE NOI TINH      TUYEN XE LIEN TINH      HOAT DONG BEN XE      LIEN HE 

           1. Chức năng, nhiệm vụ chính của Bến xe khách Hòa Bình.

           - Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô;

- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong bến xe khách; chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh trong phạm vi bến xe khách;

- Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, b sung trang thiết bị, cơ s vật chất; ph biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm duy trì nâng cao chất lượng phục vụ của bến xe khách, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bến xe khách;

- Thực hiện việc ký kết hợp đồng với các đơn vị vận tải theo quy định ca pháp luật trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải tại bến xe khách;

- Niêm yết nội quy của bến xe khách và hình thức xử lý, chế tài kèm theo khi vi phạm nội quy của bến xe khách;

- Thực hiện áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách và kết nối theo lộ trình quy định;

- Chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan qun lý Nhà nước có thm quyền;

- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của bến xe khách theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và S Giao thông vận tải Hòa Bình 

             2. Phòng Tổ chức - Hành chính

1.1. Vị trí, chức năng:

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Bến trên các lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương và công tác hành chính, quản trị cơ quan.

- Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Bến trưởng Bến xe khách trung tâm Hòa Bình, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tổ chức - Hành chính Sở GTVT Hòa Bình.

- Quản lý tốt tài sản của đơn vị cũng như của chủ phương tiện có phương tiện đỗ đậu trên bến, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự và TTATGT trên phạm vi quản lý của bến.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng các văn bản về công tác tổ chức, hành chính, lao động và tiền lương của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.

- Đề xuất với Ban lãnh đạo về biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi của đơn vị.

- Quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, viên chức của cơ quan, theo dõi và quản lý hồ sơ, danh sách CBCNV, đề xuất tăng, giảm biên chế, công tác tổ chức và việc bổ nhiệm cán bộ từ chức vụ Trưởng phòng trở xuống.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ các văn bản đi và gửi đến. Tổng hợp số liệu báo cáo, phô tô tài liệu, văn bản để phục vụ cơ quan, quản lý hệ thống tin học.

- Kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các phòng nghiệp vụ, CBCNV trong việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, trong thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Soạn thảo các hợp đồng lao động, các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Quản lý tài sản của đơn vị, tổ chức mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, dụng cụ, văn phòng phẩm để phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

- Tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn để làm tốt việc đón tiếp khách đến giao dịch, phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

- Chỉ đạo 02 tổ bảo vệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 02 bến xe.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bến trưởng giao.

3. Phòng Kế hoạch - Điều vận

3.1. Vị trí, chức năng:

- Là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Bến trên các lĩnh vực: Kế hoạch, điều vận, điều hành các phương tiện ra vào bến theo hợp đồng đã ký kết.

- Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Bến trưởng Bến xe khách trung tâm Hòa Bình, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Vận tải - Công nghiệp Sở GTVT Hòa Bình và các phòng, ban có liên quan.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch phát triển các bến xe.

- Lập kế hoạch thu và các biện pháp tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Lập báo cáo chi tiết hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện biểu đồ vận tải khách tuyến cố định của các phương tiện vận tải khách có hợp đồng vận chuyển trên Bến.

- Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ của các chủ phương tiện đến ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách và các hợp đồng dịch vụ khác trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì soạn thảo hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp để thực hiện việc đón trả khách tại Bến theo quy định của cơ quan quản lý tuyến và các hợp đồng dịch vụ phục vụ, lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe và các dịch vụ kỹ thuật.

- Soạn thảo HĐKT về tổ chức vận chuyển hành khách và thanh toán phí dịch vụ bến xe.

- Soạn thảo các loại hợp đồng và các văn bản có liên quan đến công tác nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách bằng ô tô của các chủ phương tiện tại bến xe trước khi ra cho xe vào xếp khách.

- Sắp xếp vị trí đỗ, đón trả khách cho các phương tiện trong Bến.

- Trực bán vé cho hành khách đi lại trên các tuyến xe trước giờ xe xuất bến theo đúng quy định.

- Thông báo giá vé, giờ xe xuất bến của các xe đăng ký hoạt động tuyến theo biểu đồ đã được Sở GTVT phê duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi xe.

- Ký sổ nhật trình cho xe đến bến và xuất bến đúng giờ theo hợp đồng ký kết.

- Lập biên bản vi phạm đối với các xe không đảm bảo quy chế vận tải hành khách đề xuất xử lý các xe không thực hiện đúng quy chế vận tải hành khách.

- Phối hợp với tổ bảo vệ kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các phương tiện đỗ đậu đúng nơi quy định, trật tư, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hòa Bình trong công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách của phương tiện và người điều khiển phương tiện tại Bến.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an để kiểm tra xử lý các vi phạm tại Bến theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo các trường hợp thay xe, nghỉ sửa chữa bảo dưỡng, ngừng khai thác tuyến vận chuyển hành khách.

- Đôn đốc chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách nộp các khoản lệ phí đã ký kết với Bến theo quy định. Đôn đốc nhân viên của phòng lập tờ kê thu phí, đối chiếu và nộp tiền về phòng Tài vụ.

- Được quyền từ chối không ký xác nhận xuất Bến đối với các phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về vận tải hành khách bằng ô tô.

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác của phòng theo tháng, quý, năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bến trưởng giao.

4. Phòng Tài vụ

4.1. Ví trị, chức năng:

- Là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Bến trên các lĩnh vực: Tài chính - kế toán, kế hoạch thu - chi.

- Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Bến trưởng Bến xe khách trung tâm Hòa Bình, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tài vụ Sở GTVT Hòa Bình và các phòng, ban có liên quan của Sở Tài chính Hòa Bình.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình các văn bản triển khai thực hiện chế độ chính sách và pháp luật về lĩnh vực tài chính và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về tài chính, tổ chức triển khai sau khi đã được phê duyệt.

- Mua hoặc lĩnh ấn chỉ tại Cục thuế; theo dõi, xuất, nhập các biên lai, ấn chỉ.

- Lập dự toán thu - chi tài chính, lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình cấp trên phê duyệt, tổng hợp số liệu về thu - chi tài chính.

- Hướng dẫn các phòng có liên quan về các thủ tục, quy định, chế độ chính sách liên quan về tài chính.

- Quản lý tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Thu các khoản lệ phí đã được các cơ quan quản lý Nhà nước cho phép.

- Thực hiện, theo dõi công tác thu - chi để phục vụ các hoạt động của cơ quan.

- Chủ trì cùng với phòng Tổ chức - Hành chính kiểm kê tài sản của cơ quan.

- Thực hiện công tác chi trả lương, thưởng và các khoản thu nhập khác, chế độ bảo hộ lao động, BHXH, BHYT và các chế độ khác cho CBCNV trong đơn vị.

- Lưu trữ hồ sơ của các chủ phương tiện đến ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách và các hợp đồng dịch vụ khác.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bến trưởng giao./.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction